29 Δεκεμβρίου 2016 | Κείμενα-Ομιλίες | 1340 προβολές

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Ἀρ. Πρωτ. 1080

 

 

Πρός τό 

Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Χαρά μεγάλη εὐαγγελίζεται σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας!

Σήμερα γεννᾶται ὁ Λυτρωτὴς Κύριος, καὶ «ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα». Μέσα στὴ σύγχυση καὶ στὰ ἀδιέξοδα ποὺ βιώνει ὁ σημερινὸς κόσμος, ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων μᾶς φέρνει τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ὁ Ἰησοῦς γεννᾶται καὶ ἀπεργάζεται τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου μὲ ἕναν τρόπο ἀσυνήθιστο. Τὴ βραδιὰ τῶν Χριστουγέννων στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ξεκινάει ἡ μεγάλη ἀνατροπή. Τὴ βραδιὰ αὐτὴ ἀνατρέπεται τὸ εἴδωλο τοῦ πανίσχυρου ἀπρόσωπου Θεοῦ ποὺ συνδέεται μὲ κάθε εἴδους ἐξουσία, καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ δύναμη ἐκείνη ποὺ δημιούργησε, διαπερνᾶ καὶ συνεχίζει νὰ ζωογονεῖ τὸ σύμπαν καὶ τὴν ἱστορία: Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης. Ὁ βασιλεὺς τοῦ Κόσμου ποὺ γεννήθηκε στὸν σταῦλο τῆς Βηθλεὲμ κήρυξε καὶ πραγματοποίησε τὴν ἀλλαγὴ καὶ τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου μὲ τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Δὲν ἦλθε νὰ μᾶς ἐπιβάλει τὴν παρουσία του μὲ τὴν παντοδυναμία του. Ἡ πραγματικὴ ἀγάπη ποτὲ δὲν δεσμεύει, ἀλλὰ ἐλευθερώνει.

Ἡ ὅλη εἰκόνα τῶν Χριστουγένων φωτίζεται μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀδυναμίας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Σκέπασε τὴ μεγαλοσύνη Του μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη, ποὺ ἔγινε στολὴ τῆς θεότητας. Καὶ μᾶς ἔδειξε τὴν ἀληθινὴ δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ὅμως, οἱ ἄνθρωποι δυστυχῶς προτιμοῦν τὴν ἀγάπη τῆς δύναμης, ποὺ συγκεφαλαιώνεται στὴν ἐξουσία καὶ τὸ χρῆμα. Αὐτὰ θεωροῦνται σήμερα δύναμη. Ἀλλὰ αὐτὰ διαλύουν τὸν κόσμο. Σωρεύουν διεκδικήσεις, ἀνταγωνισμούς, ἔχθρες, δεινά, βία, τρομοκρατία, κοινωνικὲς ἀνισότητες, ποὺ δηλητηριάζουν τὴ ζωὴ καὶ πνίγουν τὴν ἐλευθερία.

Ὁ Θεὸς «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη», «ἐκένωσεν ἑαυτὸν» γιὰ νὰ μᾶς συναντήσει.  Ἔγινε  ἄνθρωπος, δὲν ἔγινε οὔτε σύστημα οὔτε νόμος οὔτε θεωρία. Καὶ πολιτεύτηκε ὡς ἄνθρωπος σὰν κιἐμᾶς, ἀναμάρτητος ὅμως, ἁπλὸς καὶ ταπεινός. Μᾶς ἔδειξε ἀγάπη. Παρηγόρησε, στήριξε, ταυτίστηκε μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25:40). Ὁ ταπεινὸς καὶ πρᾶος Ἰησοῦς ξαναδίνει μιά ἄλλη δυναμικὴ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ κοινωνίες. Ὅλα ἀνατρέπονται. Δὲν μιλοῦμε πλέον γιὰ θρησκεία καὶ τυπικὴ εὐσέβεια, ἀλλὰ γιὰ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ ἑνότητα. Οἱ πρῶτοι γίνονται ἔσχατοι, οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. Ἐξουσία δὲν εἶναι νὰ κατακυριεύεις τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ εἶσαι πάντων διάκονος. Πρωτοπόροι ἀναδεικνύονται οἱ περιφρονεμένοι καὶ καταφρονεμένοι τῆς κοινωνίας, τὰ θύματα τῆς ἱστορίας, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐγκαταλείπουν τὸν ἑαυτό τους στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: οἱ ληστές, οἱ πόρνες, οἱ τελῶνες, οἱ ἄσωτοι. Ἐὰν δὲν βλέπεις τὸν Χριστὸ στὸ πρόσωπο τοῦ ξένου, τοῦ ἄρρωστου, τοῦ πονεμένου καὶ φυλακισμένου, τότε Τὸν ἀγνοεῖς παντελῶς, δὲν εἶσαι δικός Του μαθητής. Ἄλλη λογική. Ἀκούσματα παράξενα γιὰ κοινωνίες ποὺ ἔχουν θεσμοθετήσει τὴν ὑποκρισία, τὴν πλεονεξία, τὴ βία καὶ τοὺς ἰδιοτελεῖς στόχους τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν.

Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι μαχαίρι ποὺ μπαίνει πύρινο στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Δὲν ἀλλάζει ἁπλῶς τὴν ὄψη τοῦ κόσμου, πρὸ πάντων ἀλλάζει τὸ μέλλον τοῦ κόσμου. Μόνο ἂν ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ἐνσαρκωμένης ἀγάπης, μποροῦμε νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ προξενεῖ ἡ φτώχεια, ἀπὸ τὴ σύγχυση  καὶ τὸν φόβο ποὺ προκαλοῦν τὰ κύματα τῶν προσφύγων, ἀπὸ τὴ γενικότερη ἀκαταστασία ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ πολλὲς ἄλλες κρίσεις ποὺ ταλανίζουν τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή μας.

Σήμερα μπροστὰ στὸ Σπήλαιο τῶν Χριστουγέννων κρίνεται ἡ στάση μας ἔναντι τοῦ κόσμου. Νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν τυπικὴ θρησκευτικότητα τῆς αὐτοδικαίωσης καὶ τῶν βεβαιοτήτων καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴ ριζοσπαστικὴ ὁδὸ τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀγάπης. Οἱ καιροὶ μᾶς καλοῦν ὄχι σὲ μία ἀφηρημένη κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ ἀνούσια ἀγαπολογία, ἀλλὰ σὲ μία ἐγρήγορση τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξαναγίνουμε τὸ ἅλας τῆς γῆς. Μᾶς καλοῦν νὰ μπολιάσουμε τὴν ἱστορία μὲ δικαιοσύνη, ἀλληλεγγύη καὶ ἐλευθερία. Νὰ ἔλθουμε σὲ ρήξη μὲ τὶς δυνάμεις ἐκεῖνες ποὺ λεηλατοῦν τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ἀξιοπρέπεια. Οἱ δυσκολίες, ὅσο μεγάλες καὶ ἂν εἶναι, δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἀπογοητεύσουν. Ὡς λαὸς δοκιμαστήκαμε διαχρονικὰ μέσα στὸ καμίνι μεγάλων πειρασμῶν καὶ ἀντέξαμε, γιατί εἴχαμε τὴν πίστη μας. Ἂς ἀντλήσουμε, λοιπόν, ἀπὸ τὴ σημερινὴ γιορτή δύναμη ἀντιστάσεως στὴν κατάρρευση ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ. Νὰ γκρεμίσουμε τὰ τείχη τοῦ ἀποκλεισμοῦ. Νὰ μεταφέρουμε στὸ σκοτάδι τοῦ πανανθρώπινου πόνου τὸ φῶς τῆς ἐλπίδας. Νὰ λάμψει καὶ πάλι ὁ ζωογόνος πνευματικὸς Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης στὶς καρδιές μας καὶ στὸν τόπο μας. Χριστὸς γεννήθηκε, χαρὰ στὸν κόσμο.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ γεννηθέντος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ