31 Μαΐου 2014 | Αντιαιρετικά | 1593 προβολές

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  και  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα  Νευροκοπίου κ. Ναθαναήλ και α­γα­πητέ εν Χριστώ αδελφέ,  σεβαστοί  πατέρες, αξιότιμοι    διοργα­νω­τές  του  συνεδρίου,

Χαιρετίζουμε  την ΣΤ΄ Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρω­τοβουλιών μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, η ο­ποία πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην αποκάλυψη της πλάνης και την αντι­μετώπιση των αι­ρέσεων. Η Ορθόδοξος Εκκλησία ακολουθούσα και ερμηνεύουσα α­πλα­νώς τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής για το πρόσωπο του Σαρκω­θέντος Υιού και Λόγου του Θεού διασφαλίζει τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός που διδάσκει και φανερώνει η Εκκλησία, μπο­ρεί να είναι «σημείον αντιλεγόμενον» για τους πάσης φύσεως αιρε­τικούς, αλλά για εκείνη είναι ο Σωτήρας του κόσμου.

Η συμμετοχή  της  Μητροπόλεώς μας με δύο εκπρο­σώπους στη συνάντηση αυτή  αποτελεί  ιδιαίτερη  ευλογία, διότι  πρώτον μας  δίνεται  η  ευκαιρία  της πνευ­ματικής επικοινωνίας  με  άλλες  Ορθόδοξες  Χριστιανικές  Κοινό­τη­τες και δεύτερον ενισχύει το ορθόδοξο φρόνημά μας για  την  από  κοινού  αντιμετώπιση  των  αιρέσεων και των καταστροφικών λατρειών.

Η   Ορθόδοξη  Εκκλησία, παρά τις δυσκολίες της εποχής, παρά την αλλοτρίωση του ανθρώπου και την απομάκρυνσή του από το θέλημα του Θεού, παρά τη δράση παντοειδών αιρετικών ομά­δων, είναι χώρος φανερώσεως της χάριτος, χώρος κοινω­νίας του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, χώρος θεραπείας  της  αν­θρώπινης  ύπαρξης από τα πάθη  και  εργαστήριο  αγιό­τη­τας.

Οι  Πατέρες και οι άγιοι  της Εκκλησίας είναι  αυτοί που  αποτε­λούν  τη  πυξίδα  και  μας  δείχνουν  το  δρόμο  προς  τον Σω­τήρα  μας  Ιησού  Χριστό. Η  ζωή, η διδασκαλία  και  το  παρά­­δειγμά  τους  κά­νουν  οικείο  το  μήνυμα  της  μεταμορφώ­σεως  της  ανθρώ­πι­νης  ύ­παρ­ξης.

Κάθε αίρεση που αγνοεί και παραβλέπει την αγιοπνευ­μα­τική παράδοση των αγίων και των Πατέρων, αρνείται την αλή­θεια.  Αμφισβητεί τη μεταμορφωτική  δύναμη που διασώζει η Εκκλησία,  δι­ότι  στερείται  τον  τρόπο  θεραπείας  της  αν­θρώ­πινης  ύπαρξης  που  φανέρωσε  ο  Χριστός  μας,  με  απο­τέ­λε­σμα  οι  προϋποθέσεις  για  τον  κατά  Χριστό  δοξασμό  του  ανθρώπου  να  αντικαθίστανται  με  ιδεολογήματα  και  να  εκφράζονται  ως  μία  ευσεβιστική  πρα­κτι­κή.

Ο  Απ.  Παύλος  χαρακτηρίζει  την  αίρεση  ως  έκφραση  του  μυστηρίου  της  ανομίας (Β΄ Θεσ. 2,7)  και  ο   άγιος  Γρη­γό­ριος  ο  Πα­λαμάς  σημειώνει : «Καί  γάρ  οἱ  τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  ἐκκλησίας  τῆς  ἀληθείας εἰσί, καί οἱ  μη  τῆς  ἀληθείας  ὂντες  οὐδέ  τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  ἐκκλησίας  εἰσί» (ότι  αυτοί  που  είναι  της  εκκλη­σίας  του  Χρι­στού  είναι  της  αληθείας  και  αυτοί  που  δεν  θέ­λουν  την αλή­θεια,  ούτε  της  εκκλησίας  του  Χριστού  είναι)Αναίρεσις  γράμματος  Ιγνα­τίου,3-.

Η  τοπική  μας  εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυ­ρουπόλεως, εκφράζει  την  αγωνία  και  το  ανύσταχτο  εν­διαφέρον  της για τη  νοσογόνο παρουσία  των  αιρέσεων  στην κοινωνία και  μά­­­χεται  για  την  καταπολέμησή  τους τόσο με την πνευματική καλ­λιέρ­γεια των μελών της όσο και με την αποκάλυψη της πλάνης.

Χαιρετίζω όλους όσους κοπίασαν για την επιτυχία της Διορθό­δοξης αυτής Συνάντησης και εύχομαι και  προσεύχομαι  για  την  κατά  Θεόν  επιτυχία  της.

 

Μετ’ ευχών  και  αγάπης  Χριστού

Ο  Μητροπολίτης

Ο  Νεαπόλεως  και  Σταυρουπόλεως

Βαρνάβας