14 Αυγούστου 2019 | Ανακοινώσεις | 84 προβολές

ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2019

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα.

Φθάσαμε καί φέτος, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, στήν κορυφαία ἑορτή τῆς Κυρίας Θεοτόκου, στήν καλοκαιρινή Πασχαλιά. Ὅλοι τό ξέρουμε ὅτι Αὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας. Αὔγουστος ὁ μήνας τῶν γλυκόηχων παρα­κλή­σεων καί τῶν παραμυθητικῶν ὕμνων. Αὔγουστος ὁ ὀρθόδοξος καί ἑλληνικός, τῶν μεγάλων προσκυνημάτων στή νησιώτικη καί ὀρεινή πατρίδα. Αὔγουστος τοῦ ἐξωτερικοῦ καύσωνα καί τῆς ἐσωτερικῆς πνευ­μα­τικῆς δροσιᾶς. Αὔγουστος τῶν πνευματικῶν ἀναβαθμῶν, τῆς θείας Με­τα­μορ­φώσεως καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο­τό­κου.

Κι ἐμεῖς μέ τόν ὅσιο Ἰωάννη Δαμασκηνό συμπανηγυρίζουμε καί ἀναφωνοῦμε: «Σήμερα ἡ πνευματική κι ἔμψυχη κλίμακα, μέ τήν ὁποία ὁ Ὕψιστος κατέβηκε καί φανερώθηκε στή γῆ καί συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους, χρησιμοποιώντας τό θάνατο γιά σκάλα της, μετανάστεψε ἀπό τή γῆ στούς οὐρανούς. Σήμερα ἡ ἔμψυχη πόλη τοῦ Θεοῦ μετατίθεται ἀπό τήν ἐπίγεια Ἱερουσαλήμ στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Αὐτή πού γέννησε πρωτότοκο καί μονογενῆ, Υἱό τοῦ ἄναρχου Πατέρα, αὐλίζεται τώρα ἐκεῖ πάνω στήν συντροφιά τῶν «πρωτοτόκων». Ἐλᾶτε νά περιτριγυρίσουμε τόν ἀμόλευτο τάφο καί ν’ ἀντλήσουμε θεία χάρη. Ἐλᾶτε μέ τίς ἀγκαλιές τῆς ψυχῆς νά κρατήσουμε τό ἀειπάρθενο σῶμα κι ἔτσι βαστώντας το νά μποῦμε μαζί του μέσα στό μνῆμα καί νά νεκρωθοῦμε μαζί του, βγάζοντας πάνωθέ μας τά πάθη καί ζώντας μαζί μέ τήν Παναγιά, ζωή εἰρηνική κι ὁλοκάθαρη».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Παναγία ὁλοκλήρωσε τόν δρόμο της στή γῆ καί ἀνέβηκε στόν Οὐρανό. Καί πῆρε τόν μισθό της. Ἔγινε βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν. Μά δέν ξέχασε τόν κόσμο. Οὔτε ἔπαψε νά ασχολεῖται μέ τούς ἀνθρώπους. Τό ἔργο της δέν τελείωσε. Γεμάτη ἀγάπη γιά μᾶς, γονατιστή μπροστά στόν Υἱό της, Τόν παρακαλεῖ γιά μᾶς:

«Σύ, πού ἐπάνω στόν Σταυρό Σου, μοῦ ἔδωσες τό δικαίωμα, ὅλους τούς δικούς Σου νά τούς θεωρῶ καί ἐγώ, δικούς μου καί παιδιά μου, Σέ παρακαλῶ καί Σέ ἱκετεύω: ὅλους αὐτούς «οὕς μοι ἐκτήσω, φύλαττε«».

Καί ὁ Χριστός τήν ἔκαμε γιά μᾶς: θησαυρόν σωτηρίας· καί πηγήν ἀφθαρσίας· καί πύργον ἀσφαλείας· καί θύραν μετανοίας! Γιά μᾶς.

Καί μᾶς φροντίζει. Ἔρχεται κοντά μας νά μᾶς παρηγορήσει· νά σκουπίσει τά δάκρυα στά μάτια τῶν πονεμένων· νά θεραπεύσει τά συντρίματα τῶν ψυχῶν μας· νά μᾶς θυμίσει τήν μετάνοια· νά γίνει γιά μᾶς θύρα μετανοίας· νά μᾶς περάσει ἀπό τήν ἀδιαφορία στήν ζέση τῆς πίστης.

Καί τρέχει συνεχῶς γιά μᾶς· νά μᾶς μαζέψει στήν αὐλή τοῦ Κυρίου μας! Μέ κόπο, μέ πόνο καί μέ δάκρυα.

Πόσοι ἅγιοι τήν ἔχουν ἰδεῖ σέ ὁράματα νά κλαίει! Γιά μᾶς.

Ἐμεῖς εἴμαστε σκληροκάρδιοι. Ἡ ἁμαρτία μᾶς κάνει! Καί παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ καρδιά μας σπαράζει, ὅταν βλέπουμε δυστυχία καί ἀπώλεια! Ἡ σημερινή ἡμέρα μᾶς θυμίζει πώς ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι βασιλεία ἀγάπης. Καί ἡ ἀγάπη, τό χρέος τῆς ἀγάπης, δέν σταματάει ποτέ καί πουθενά καί γιά κανένα.

Ἡ Παναγία μητέρα μας πονάει γιά μᾶς. Πάντοτε.

Φαντασθεῖτε, πόσο πονάει στίς ἡμέρες μας. Ὄχι γιά κάποιους· ἀλλά γιά ὅλους μας· γιά μᾶς· καί τούς δικούς μας.

Αὐτή εἶναι ἡ Παναγία! Ἡ Μητέρα ὅλων μας!

Τήν ἀγαπᾶμε. Τήν πιστεύομε. Τήν εὐλαβούμαστε.

Ἄς τῆς δώσουμε λίγη χαρά. Παρακαλώντας την, νά ᾿ρθεῖ κοντά μας· νά ἁπλώσει τό χέρι της σέ ἕνα της χάδι στοργικό· νά σκουπίσει τά δάκρυά μας· νά ἀνοίξει μέσα μας ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. Θά εἶναι ἡ καλύτερη γιά μᾶς γιορτή. Θά τήν θυμόμαστε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας